Pressupost

Pressupost total del projecte: 29.300 €

Contribució de la UE al pressupost: 12.599 €